Regulation of the Minister of Development of September 11, 2020 on the detailed scope and form of a construction design

波兰
合并
现行有效

摘要

This legislation sets out building construction design re…

主题

大气排放与环境空气质量
用水与废水管理
废物管理
危险物质管理
普通设施的设计与运行
应急准备与响应
安保和公共安全
环境管理

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 września 2020 r.
Poz. 1609
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1)
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego2)
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1 Przepisy ogólne
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
§ 2. Projekt budowlany...

无限浏览超过200,000份法律合规文件,条款和其他规范, 并追踪其实时更新, 就在20天免费试用账户里。 今天创建一个账户.