Regulation of the Minister of Development of September 11, 2020 on the detailed scope and form of a construction design

Poland
Consolidated
In Force

Abstract

This legislation sets out building construction design re…

Topics

Air Emissions and Ambient Air Quality
Water Use and Wastewater Management
Waste Management
Hazardous Materials Management
General Facility Design and Operation
Emergency Preparedness and Response
Security and Public Safety
Environment Management

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 września 2020 r.
Poz. 1609
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1)
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego2)
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1 Przepisy ogólne
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
§ 2. Projekt budowlany...

Access of over 200,000 regulatory documents, standards and other obligations. Track changes with a free 20 day trial account : Create an account today.